ย้อนคำสอนของ พ่อหลวง ร.๙ ทรงสอน ในหลวง ร.๑๐

วันที่ 20 ตุลาคม เฟซบุ๊ก ราชสีห์ จิตอาสา ได้มีการลงเรื่องราวระบุว่า ตอนที่๑. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่านสอนให้ ร.๑๐ รักประชาชนเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยภาระกิจที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการปลูกฟังจากพระบิดา ในศาสตร์ทุกแขนง เพื่อมาดูแลประชาชน ดั่งที่พระองค์ตรัสไว้ในพระปฐมบรมราชโองการ ว่า

เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ภาพจากโพสต์ ราชสีห์ จิตอาสา

ภาพจากโพสต์ ราชสีห์ จิตอาสา

ภาพจากโพสต์ ราชสีห์ จิตอาสา

ภาพจากโพสต์ ราชสีห์ จิตอาสา

ภาพจากโพสต์ ราชสีห์ จิตอาสา

ที่มา

ขอบคุณ ราชสีห์ จิตอาสา